Kdo platí daň z převodu nemovitostí?

V roce 2014 nastala při placení daní z převodu nemovitostí změna a tato povinnost byla přejmenována na daň z nabytí nemovitých věcí. Platí se jednak z prodeje, ale i směny nemovitosti. Nově se nevztahuje na darování nemovitosti, která nyní podléhá dani z příjmu.

Daň z převodu – nabytí nemovitosti

Předmětem této daně je úplatné nabytí vlastnického práva vztahující se k nemovité věci nebo k její části. Sem můžeme zahrnout pozemek, stavbu, bytovou jednotku, dům, nebo i část inženýrských sítí. 

Kdo je v tomto případě plátcem daně z nabytí nemovitosti? Podle zákona o dani z nabytí je daňovým poplatníkem prodávající neboli převodce, nedohodnou-li se strany jinak. Je zde tedy možnost, kdy si ve smlouvě smluvní strany stanoví daňového poplatníka. 

Existují i zákonné výjimky, kam patří nabytí nemovitosti na základě výkonu rozhodnutí, nabytí nemovitosti při konkursu nebo vyrovnání a nabytí vydržením. Ve všech těchto případech se stává poplatníkem nabyvatel. 

Existuje zde i lhůta na podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Územní pracoviště místně příslušného finančního úřadu v tomto případě očekává toto podání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v KN – katastru nemovitostí proveden návrh na vklad. 

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je nyní ve výši 4 % z hodnoty nemovitosti. Hodnota vychází z kupní ceny, z ceny stanovené znaleckým odhadem, z ceny zvláštní nebo ze srovnávací daňové hodnoty. To je částka odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny. Směrná hodnota se určí pouze u zákonem vymezených nemovitých věcí.

Darovací daň

Zde se daň z příjmu liší podle sazby daně. Může se stát, že bude i vyšší než tomu bylo v předchozích letech. U fyzických osob je tato sazba 15 % ze základu daně. U právnických osob je zdanění vyšší, což je dáno jejich sazbou daně z příjmů a ta je aktuálně 19 %. Zůstalo zde zachováno pravidlo, kdy dar od příbuzných nebo mezi manželi dani nepodléhá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *