Svěřenské fondy stále táhnou

Ať už jste rodič, prarodič nebo třeba kamarád, a chcete něco odkázat někomu dalšímu, bývá to často potíž, neboť podle zákonů existují určitá pravidla, jak se majetek rozděluje v případě úmrtí, kdo dostává jak velký podíl a kdo nemá podle zákona nárok na majetek vůbec. Jak ale naložit s majetkem, o kterém nechcete, aby někdo věděl a nemohl si ho tak nárokovat?

Co jsou svěřenské fondy?

Pojem svěřenského fondu se mezi českou veřejnost dostává postupně, ale v poslední době stále častěji. I když mají svěřenské fondy v tuzemsku poměrně krátkou historii, na trhu si již našly mnoho příznivců. Navzdory povědomí mnoha lidí, institut svěřenského fondu neslouží pouze movitým lidem.

Každý, kdo má nějaký majetek a chce ho předat či efektivně spravovat odděleně od zbytku svého jmění, může jejich služeb využít. Svěřenské fondy zavedl v roce 2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V roce 2018 pak vznikl rejstřík těchto fondů, který je částečně veřejný.

Jedná se o souhrn majetku, jež je samostatně a odděleně spravován ve prospěch osoby, která je předem určena, byť ještě nemusí reálně existovat (např. budoucí děti). Ač se jedná o fond, nejedná se o žádný druh právnické osoby, nýbrž o věc.

Svěřenské fondy jsou skvělým nástrojem pro osoby, které chtějí svůj majetek nechat v anonymitě a zachovat je např. pro svoji další generaci bez nároku jiné třetí osoby. Jedná se tedy o majetek, jež původní vlastník svěřil do rukou správci. Tímto okamžikem tedy přestává zakladatel fondu být vlastníkem majetku do něj vloženým. Svěřenské fondy jsou sjednávány buď za účelem soukromým nebo veřejně prospěšným.

Jaké pojmy je nutné znát v souvislosti se svěřenskými fondy

  • Zakladatel – osoba, která rozhodla o založení svěřenského fondu, které je provedeno na základě notářského zápisu. Zakladatel tedy vyčlení majetek, který chce předat. Úkolem zakladatele je také vytyčit podmínky, za kterých bude majetek spravován a komu a jak z něj budou plynout výnosy
  • Správce – správcem může být jednotlivec nebo kolektiv. Ne vždy se jedná o zkušené pracovníky, ale třeba o rodinu nebo osobu blízkou. Úkolem správce je dohled, aby celý svěřenský fond fungoval na základě podmínek stanovených zakladatelem. Každý správce má v zásadě nárok na odměnu za dohled nad fungováním fondu, většinou je však odměna vyplácena pouze profesionálním správcům, neboť kamarádi a rodina si nárok na honorář často nekladou.
  • Obmyšlený (beneficient) – obmyšleným je osoba, která má majetek ze svěřenského fondu získat či z něj čerpat výnosy

Nároky na svěřenský fond za výjimečných situací?

Institut svěřenských fondů se často pojí se dvěma situacemi, které mohou nastat. Jednou z nich je úmrtí zakladatele a druhou exekuce vedená na jeho majetek.

Svěřenský fond, který byl založen během života zakladatele, funguje i po jeho smrti stejným způsobem. Na tento majetek nemá právo nikdo jiný než obmyšlený, nestává se tak zpravidla majetkem, který je zahrnut do pozůstalosti, neboť byl oddělen od ostatního majetku zůstavitele.

Majetek může být také ochráněn před exekucí, platí ale zásadní pravidlo. Je-li svěřenský fond založen v době, kdy je na zakladatele již exekuce platně vedena, i poté se stává majetek součástí exekuce a pravděpodobně bude zabaven. Pokud je však majetek do fondu vložen dříve a exekuce nastane až po čase, s největší pravděpodobností je majetek chráněn před exekučními úřady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *